Kategórie
Tlačové správy

3 hlavné priority nového školského roka

Tlačová správa Slovenskej komory učiteľov (SKU).

Začína sa prvý školský rok po zmene vlády a pri tejto príležitosti chce SKU upriamiť pozornosť na 3 hlavné priority nového školského roka, ktoré vnímame ako dôležité pre zvyšovanie kvality školstva s mottom „Dobrá trieda stojí na dobrej zborovni“:

  1. Vzdelávanie učiteľov – po prijatí nového zákona o POZ č. 138/2019 ministerstvo už rok blokuje systém vzdelávania učiteľov, neakreditovalo napriek zákonným lehotám (60 dní) desiatky žiadateľov a netransparentne vytvorilo a nastavilo prácu komisie pre profesijný rozvoj, ktorá je jeho poradným orgánom pre akreditáciu. Nie je známa žiadna systémová vízia vzdelávania učiteľov, kvalita ktorého je nevyhnutná na podporu kvality ich práce so žiakmi a po 12 rokoch skorumpovaného kreditového systému nám hrozí ešte väčší úpadok. Toto je zásadný problém, ktorý treba rýchle riešiť.
  2. Zjednotenie financovania škôl – pozitívne oceňujeme snahu presunúť všetky školy zo správy ministerstva vnútra pod ministerstvo školstva. Podporujeme ministerstvo školstva v ambícii uskutočniť zjednotenie financovania škôl zmenou originálnych kompetencií obcí na prenesené. Vzhľadom na problémy obcí vo financovaní počas uplynulého obdobia ide o najočakávanejšiu zmenu. Ak sa má uskutočniť v tomto volebnom období, je potrebné ju naštartovať tento školský rok.
  3. Demokratizácia na školách – od štrajku učiteľov 2016 a aktuálne aj situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa ukazuje, že demokracia v školách je spolu s inými rezortmi kľúčovým prvkom celospoločenskej zmeny. Nedostatok demokracie a participácie v školách je zásadnou bariérou pre akúkoľvek zmenu v kvalite vzdelávania našich žiakov. Nefungujúce zborovne sú predpokladom nefungujúcich tried. Rozhodnutia v školách sa stále robia zhora, bez dodržiavania Zákonníka práce v rovnocennom a férovom vyjednávaní so zamestnancami a ich zástupcami. Máme nefunkčné pracovné a rokovacie poriadky, formálne rady škôl, mocenské uplatňovanie práva veta zriaďovateľov. Komora učiteľov na podporu demokratizácie spúšťa v tomto školskom roku celoročný projekt a kampaň.

Ako veľmi dôležitú vnímame aj tému štrukturálnych fondov, o ktorých nastavenie z doterajších krokov ministerstva máme obavu. Opakovane pripomíname, že k efektívnemu čerpaniu a kvalitnému nastaveniu vzdelávania žiakov potrebujeme transformáciu priamoriadených organizácií. V susednom Česku majú jeden Národní pedagogický institut, ktorý u nás predstavuje zhruba činnosť šiestich organizácií: ŠPÚ, MPC, VUDPaP, ŠIOV, IUVENTA, NUCEM. Bez takejto transformácie budú európske peniaze minuté nehospodárne a podpora škôl bude naďalej nesystémová a chaotická. Kľúčovou prioritou ostáva zvyšovanie atraktivity učiteľského povolania – a to systémovým zvyšovaním platov na úroveň primeranú náročnosti práce a vzdelaniu (porovnateľne s krajinami OECD) a nastavením kvality pedagogického štúdia na pedagogických fakultách.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *