Kategórie
Humanizmus Tlačové správy

Vráťme život do krajiny!

Podpíšte petíciu za živú krajinu!

Pomôžte nám vrátiť život do poľnohospodárskej krajiny!

Podpíšte petíciu za živú krajinu, petíciu za zmenu poľnohospodárskej politiky Slovenska tak, aby bola viac ohľaduplná k prírode.

Šetrnejšie hospodárenie na poliach zníži tlak na prírodu, vytvorí priestor pre návrat druhov, ktoré ju v dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva opúšťajú. Vytvorí priestor pre návrat druhov akým je jarabica. Kedysi bola symbolom našej poľnohospodárskej krajiny, dnes je symbolom ohrozenia prírody na našich poliach. Rovnako vytvorí šetrnejšie hospodárenie priestor pre návrat bežných druhov, ktorých počty v posledných rokoch prudko poklesli.

Strnádka lúčna
Strnádka lúčna

Zánik medzí, úhorov a minimálna podpora farmárov, ktorí chcú úhory a medze ponechať, viedla na Slovensku k vzniku rozľahlých lánov, najväčších v Európskej únii, kde pre strnádku lúčnu a iné kedysi bežné druhy vtáctva nie je priestor.

Kombinácia zlého nastavenia poľnohospodárskej politiky EÚ a jej realizácie na národnej úrovni viedla k tvorbe monokultúr, plodín využívaných do veľkej miery na energetické účely (napríklad kukurice a repky) a úbytku prírodných prvkov, čo spôsobilo výrazné zhoršenie stavu krajiny a úbytku vzácnych a aj bežných druhov živočíchov. Vedecké práce v Európe dokazujú, že práve nevhodná poľnohospodárska politika viedla k úbytku bežných druhov vtáctva či opeľovačov.

Na Slovensku nie je stav iný. V ostatných desaťročiach u nás vyhynuli práve druhy viazané na lúky a polia. Krakľa, brehár, hvizdák, skaliar pestrý. Strácame aj kedysi bežné druhy. Početnosť mnohých bežných druhov, napríklad strnádky lúčnej, lastovičky a iných, klesla len za poslednú dekádu o desiatky percent. Vtáčí spev na poliach a lúkach počuť menej často ako pred pár desaťročiami. Rovnako strácame motýle a opeľovače.

Mnohé ochranárske organizácie a vedci sa preto dlhodobo snažia o zmenu poľnohospodárskej politiky a nastavenie dotácií pre farmárov tak, aby viac zohľadňovali ochranu biodiverzity. Súčasný stav, kedy máme najväčšie lány v celej Európskej únii, ktoré sú často ekologickou púšťou je neudržateľný. Tento stav negatívne vplýva na chránené druhy, na poľovnú zver ale robí nás zraniteľnými v čase klimatickej krízy a čoraz častejších extrémoch počasia. Pri vyšších zrážkach pôda nedokáže zadržať vodu a obce trápia bleskové povodne, v čase sucha naša krajina nedokáže udržať vodu.

Dnešné nastavenie poľnohospodárskej politiky sa teda musí zmeniť. Musí sa zmeniť tak, aby poľnohospodárska politika bola ohľaduplná k prírode, k ochrane biodiverzity, k ľuďom, ktorí žijú v poľnohospodárskej krajine. Musí sa zmeniť tak, aby dotácie nenútili farmárov hospodáriť intenzívne, ale naopak, aby podporili tých, ktorí chcú hospodáriť ohľaduplne.

Poľnohospodárske dotácie musia byť nastavené tak, aby nevyhovovali len niekoľkým podnikom, ktoré svoje podnikanie postavili na energetickom zhodnotení poľnohospodárskych plodín.

Preto žiadame ministerstvo, aby pri príprave novej SPP a jej následnej aplikácii zohľadnilo požiadavky, ktoré spoločne navrhli SOS/BirdLife Slovensko, Bratislavské regionálne ochranárske združenie, Ochrana dravcov na Slovensku a iniciatíva My sme les:

  1. Vytvoriť priestor pre biodiverzitu aspoň na 10 % výmery každej farmy vo všetkých typoch krajiny. Stromy, kríky, medze, terasy, plochy úhoru či kvetnaté pásy bez použitia agrochemikálií budú slúžiť ako útočisko pre hmyz, vtáky a malú zver.
  2. Motivovať farmárov k častejšiemu striedaniu plodín s povinným zastúpením viacročných krmovín a tráv na ornej pôde na úrovni aspoň 10 % – a tým znížiť podiel pestovania energetických plodín a ich dopad na prírodu, biodiverzitu a pôdu.
  3. Motivovať farmárov k zmenšovaniu výmery pôdnych blokov (s rozlohou maximálne 20 ha) a ich rozčleňovanie zatrávnenými poľnými cestami, alejami, biopásmi – a tým vytvoriť krajinu odolnejšiu voči klimatickým zmenám a priateľskejšiu k prírode a biodiverzite.
  4. Podporiť farmárov hospodáriacich ohľaduplne ku chráneným častiam prírody tak, aby takýto spôsob hospodárenia pre nich predstavoval predvídateľný a dostatočný zdroj príjmu, ktorý dokáže konkurovať príjmu získanému z pestovania energetických plodín.
  5. Zabezpečiť podstatne vyššiu podporu pre extenzívnu pastvu v chránených územiach, ako kľúčového nástroja pre udržanie biodiverzity trávnych porastov.
  6. Zabezpečiť, aby pôda v chránených územiach vo vlastníctve Slovenskej republiky bola prenajímaná farmárom len za podmienky, že budú hospodáriť s ohľadom na ciele ochrany dotknutých chránených území.
  7. Obmedziť používanie nebezpečných pesticídov a podporovať farmárov pri prechode na agro-ekologické postupy, vrátane ekologického poľnohospodárstva.
  8. Podporiť lesníkov hospodáriacich v chránených územiach mimo piateho stupňa ochrany prírode blízkym spôsobom.

Kliknite na odkaz a podporte petíciu!

Za vašu podporu vopred ďakujeme!


Archív:

Petícia

SOS/BirdLife Slovensko
– Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovensko
– je mimovládna nezisková organizácia, ktorej hlavným poslaním je ochrana a výskum prírody, najmä voľne žijúceho vtáctva a jeho biotopov
– nadväzuje na tradície Československej spoločnosti ornitologickej (ČSO) založenej v r. 1926
Čerpané z: www.vtaky.sk

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *