Kategórie
Tlačové správy (spoločnosť)

Reťaz skúseností – most generácií

Celoročný partnerský projekt.

28. marca 2012 sa oficiálne odštartoval originálny jedinečný celoročný partnerský projekt Mestskej časti Bratislava-Petržalka a Nadácie Orange v roku aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami.

Ide o dlhodobý medzigeneračný projekt mestskej časti pod názvom Reťaz skúseností – most generácií, ktorý bude pokračovať aj po roku 2012.

Prvé oficiálne verejné podujatie, kde sa stretne seniorská a školská generácia sa uskutoční pri Predveľkonočnej prezentácii petržalských denných centier seniorov v budove Technopolu 4. apríla 2012 v čase medzi 10.00 a 13.00 h.

V centre pozornosti Nadácie Orange sú v tomto roku seniori

Nadácia Orange prerozdelí v roku 2012 takmer milión eur na pomoc v oblasti sociálnej integrácie, vzdelávania a tiež regionálneho a komunitného rozvoja. Svoju pozornosť v tomto roku ešte výraznejšie sústredí na seniorov. Okrem pozitívnych výsledkov doterajších aktivít pre túto skupinu ľudí ju k tomu inšpiroval aj Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Nadácia Orange v tomto roku otvorila už 4. ročník grantového programu Zelená pre seniorov a v spolupráci s mestskou časťou Petržalka pripravuje aj jedinečný projekt podporujúci generačnú spoluprácu.

Nadácia Orange patrí medzi najväčšie a najstaršie firemné nadácie a dlhodobo pomáha v širokom spektre aktivít na zlepšenie života jednotlivcov i komunít. K nim patria aj seniori, ľudia nad 60 rokov, ktorých najväčšou túžbou je neostať na okraji záujmu spoločnosti a bez priameho sociálneho kontaktu s okolím.

„Tento rok budú vo väčšej miere v centre pozornosti aktivity pre seniorov, ktorým sa v Nadácii Orange venujeme už niekoľko rokov. Ako najdôveryhodnejšia firemná nadácia chceme tému aktívneho zapájania seniorov do života dostať čo najviac do popredia. Sme presvedčení, že ak sa o nej začne viac hovoriť, môžeme identifikovať oblasti, v ktorých môžeme pomôcť ešte adresnejšie. Jedným z najlepších spôsobov je ukázať, čo všetko sa môžeme od starších ľudí naučiť a priblížiť ich životné skúsenosti mladým,“ vysvetľuje Andrea Cocherová, správkyňa Nadácie Orange.

V bratislavskej Petržalke sa stretnú generácie

Doterajší pozitívny ohlas z projektov zameraných na starších ľudí bola pre Nadáciu Orange inšpiráciou pri príprave spoločného projektu s bratislavskou mestskou časťou Petržalka. Pod názvom Stret generácií sa prostredníctvom série podujatí počas celého roka bude vytvárať pomyselný most medzi generáciami – seniormi, ktorí navštevujú denné centrá seniorov a mladými z petržalských škôl. Kľúčovou myšlienkou je ukázať, že obe tieto skupiny majú veľa užitočných skúseností, ktoré si môžu navzájom odovzdať. Na tento projekt vyčlenila Nadácia Orange 15 000 eur. V rámci spoločných stretnutí si bude najstaršia a najmladšia generácia medzi sebou vymieňať poznatky a spoznávať svoje pohľady na svet prostredníctvom spoločných zážitkov a aktivít ako varenie, opekanie, šport, záhradkárčenie, cudzie jazyky, ale aj domáce majstrovanie či zoznamovanie sa s modernou technikou. Návštevy budú prebiehať v denných centrách seniorov, v školských priestoroch, ale aj vonku.

„Skôr narodení Petržalčania chcú žiť aktívne a deliť sa o svoje skúsenosti s mladšími ročníkmi. V Petržalke funguje v súčasnosti 5 denných centier pre seniorov, ktoré združujú 340 aktívnych členov. A keďže je záujem veľký, rozhodli sme sa pri príležitosti Európskeho roka aktívneho starnutia otvoriť aj ďalšie, šieste centrum na Gercenovej ulici. Možnosť spolupráce s Nadáciou Orange preto v tomto období veľmi vítame,“ hovorí Vladimír Bajan, starosta bratislavskej mestskej časti Petržalka.

Na základe tohto ohlasu na doterajšie programy Nadácie Orange zamerané na podporu seniorov vytvorili Miestny úrad Bratislava-Petržalka a Nadácia Orange na Slovensku unikátny projekt Reťaz skúseností – most generácií. Vzájomná iniciatíva je inšpirovaná aj aktuálnym Európskym rokom aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Preto je jeho hlavným cieľom podporovať interakciu medzi seniormi, ktorí navštevujú denné centrá pre seniorov a petržalskými juniormi. Obe generácie majú svoj pohľad na svet, skúsenosti, zručnosti a znalosti, ktoré si môžu vymieňať a navzájom sa tak obohacovať. Priestor pre vzájomnú výmenu a spoznávanie im poskytnú práve desiatky konkrétnych podujatí naplánovaných v rámci projektu Reťaz skúseností – most generácií.

Jednotlivé aktivity s cieľom vytvárať pomyselný most medzi generáciami budú prebiehať počas celého roka 2012. Nadácia Orange na tento účel vyčlenila 15 000 eur. Vďaka tejto sume plánuje Miestny úrad Bratislava-Petržalka zrealizovať približne 50 rôznorodých spoločných aktivít, ktoré ponúknu priestor na spoločné stretnutia približne 300 seniorov a 900 detí. Návštevy budú prebiehať v denných centrách seniorov, v školských priestoroch i v exteriéri.

Prehľad zariadení, ktoré budú vzájomne spolupracovať

Do projektu sa od apríla v trojiciach zapoja zariadenia, ktoré sa nachádzajú vo vzájomnom susedstve.

Denné centrum (KD) Strečnianska → ZŠ Budatínska → MŠ Strečnianska
Denné centrum (KD) Haanova → ZŠ Dudova → MŠ Bradáčova
Denné centrum (KD) Osuského → ZŠ Gessayova → MŠ Gessayova
Denné centrum (KD) Vyšehradská → ZŠ Turnianska → MŠ Lietavská
Denné centrum Medveďovej 21 – krízové centrum a Detský domov Brána do života, na Medveďovej ul.

K iniciatíve Reťaz skúseností – most generácií sa od začiatku svojej činnosti pripojí aj nové, šieste, denné centrum Gercenova. V Petržalke ho otvoria už v prvom polroku 2012. Nové centrum bude spolupracovať s detským domovom Studienka aj na vlastnom projekte pod názvom „Adoptuj si svoju babičku, deduška“, ktorý podporí aj Nadácia Orange. Pomôže tak deťom, ktoré nežijú v rodine, spoznať, aké je to mať starých rodičov. Program s ojedinelým zameraním bude zároveň prínosom aj pre seniorov, ktorí budú mať príležitosť obohatiť životy osamelých detí, zároveň si tak spestriť svoj vlastný program a využiť svoj potenciál. Nadácia Orange sa postará o materiálové zabezpečenie stretnutí, ktoré bude organizovať petržalská samospráva a v pláne je aj nákup notebookov a pripojenie na internet pre denné centrum seniorov. Deti tak budú môcť na spoločných stretnutiach učiť seniorov pracovať s počítačom.

Projekt mestskej časti Bratislava-Petržalka a Nadácie Orange v roku, ktorý je venovaný aktívnemu starnutiu a solidarite generácií, je zameraný na zmysluplné medzigeneračné aktivity.

Ide o neformálne a nenásilné vzájomné prepojenie mladej generácie a seniorov prostredníctvom zážitkových aktivít a podujatí. Medzigeneračné činnosti sú rozvrhnuté podľa záujmov oboch generácií. Petržalka je typické územie, kde bývajú obyvatelia z celého Slovenska. Značná časť obyvateľov sem kedysi prišla za prácou alebo štúdiom a usadila sa tu, vytvorila si rodinu. Tým, že korene má v rôznych kútoch Slovenska, mnohé vnúčatá majú starých rodičov ďaleko a stretávajú sa s nimi len počas sviatkov. Naopak seniori od istého veku strácajú kontakt s mladšou generáciou, často o nich nemajú záujem ich vlastné deti, alebo nemajú na rodičov čas, sú pracovne vyťažení, alebo bývajú ďaleko. Seniori majú málo možností mať sociálny kontakt s mladými. Pri rôznych príležitostiach máme možnosť sledovať, ako ožijú, ak sú v ich blízkosti deti. Tento projekt práve zabezpečuje medzigeneračné zapojenie seniorov, ktoré je pre nich nesmierne dôležité. Týmto projektom získajú pocit potrebnosti v spoločnosti, môžu deťom odovzdať svoje skúsenosti, zručnosti, namotivovať deti, aby sa venovali aj iným aktivitám ako sedeniu doma v zajatí štyroch stien. Deti zas naučia seniorov novinkám doby, ktoré starším unikajú, nestihnú pochopiť nové technológie, výrazy, naučia sa novému, čo podporuje aj tréning pamäte. Znamená to, že seniori zabudnú starnúť, sú pozitívne motivovaní neopúšťajú sa, nemajú pocit, že patria „do starého železa“. Deti viac spoznajú a pochopia starších, naučia sa s nimi vychádzať, spriatelia sa, pomôže im to v sociálnom a spoločenskom správaní, nasmeruje ich to k zdravšiemu životnému štýlu, dodá zdravú sebadôveru a napomôže vytvoriť partnerstvo, pretože aj deti takýmito aktivitami môžu pocítiť, že môžu byť rovnocennými partnermi dospelému človeku.

Cieľom je zmysluplné vzájomne prospešné spolužitie seniorov s deťmi, vytvorenie spolupatričnosti, súdržnosti, zapojenie dvoch vekovo rôznych generácií do aktívneho života s akcentom na zdravé a atraktívne trávenie voľného času, podporenie umu a skúseností seniorov a nadšeniu a nápaditosti detí. Prinesie to nový rozmer do života seniorov, nestratia kontakt s mladou generáciou ako aj novými trendmi v spoločnosti, deti v školských kluboch alebo v rámci iných príležitostí získajú nové zručnosti, skúsenosti, praxou potvrdené vedomosti dospelých, voľný čas detí nebude nudný a naopak pestrejší, dokonca zažijú aj svoju dôležitosť pri „vyučovaní“ seniorov. Naučia sa trpezlivosti, láske k prírode a úcte k ručnej práci, úcte k starším, pochopenie staroby… Ďalším z prínosov projektu je eliminácia sídliskovej anonymity a nevšímavosti, väčšia spolupatričnosť, priateľstvo generácií, ľahšie vytváranie sociálnych vzťahov, eliminácia patologického správania detí, uzavretosti prípadne nevraživosti niektorých seniorov k dnešným deťom. Pre špeciálnu skupinu detí – detský domov a azylové centrum bude projekt možnosťou získať novú „rodinu“, t. j. akoby svojich (adoptovaných) starých rodičov – babku či dedka.

Ako na to?

Neformálnou pútavou formou na báze zážitkov, vzájomnej komunikácie, naberania zručností a skúseností prepojíme mladú a staršiu generáciu Petržalčanov – seniorov z denných centier s deťmi materských a základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti, ako aj s deťmi z petržalského detského domova Studienka a krízového centra Brána do života (nachádzajú v ňom azyl týrané matky s deťmi).

Témy spoločných aktivít seniorov a detí v rámci projektu

Arteterapia – tvorba umeleckých dielok, aj tematických (tradičné veľkonočné ozdoby aj s modernými technikami, jesenné ozdobovanie a vyrezávanie tekvičiek, tvorba lampiónov, adventné a vianočné ozdoby a dekorácie…)

Pečieme a varíme spoločne (v kuchynkách školských jedální jedlá našich predkov aj moderné recepty)

Nebojme sa novej techniky ani internetu (NTB, e-mailová komunikácia, písanie textov, vyhľadávanie na internete, jednoduchá práca s fotografiami)

Učíme sa cudzie jazyky (deti učia seniorov, napr. programy na slovíčka a overovanie ich zapamätania – tzv. hry pre deti a seniorov)

Zabávajme sa spolu – tanec, spev, hudba (hudobné nástroje)

Domáci kutil ( v školských dielňach – zruční seniori s deťmi vyrábajú napr. poličky do tried, vtáčie búdky do školskej záhrady, opravujú školské pomôcky)

Šikovné ruky – ručné práce seniorky najmä pre dievčatá – vyšívajú, štrikujú a šijú atď., chlapci a muži vyrábajú modely lietadiel a iných dopravných prostriedkov

Urobme výstavu poštových známok – zo známok z celého sveta z listových obálok zo zahraničia

Historické putovanie – Nielen starou Petržalkou, Spoznávame hrady (najprv príprava prácou na internete, potom tvorba trojrozmerných modelov, vyvrcholenie – ozajstný spoločný celodenný výlet detí a seniorov)

Spoločné vychádzky s opekaním (máj/jún, september/október)

Zašportujme si – volejbal, vybíjaná, petanque, šípky, stolný tenis, badmington, futbal, šach, hod starým mobilom na kôš (separujeme) atď.

Záhradka v malom – láska a starostlivosť k izbovým rastlinám a ku kvetinám v školských vestibuloch (presádzanie, sadenie, hnojenie atď.)

Adoptuj si svoju babičku, deduška – stretnutia detí z DD Studienka

Petržalka – najväčšie sídlisko na Slovensku – niekoľko čísel o obyvateľstve

Počet obyvateľov114 800
Počet seniorov11 320
Počet detí v MŠ2 500
Počet detí do 15 rokov3 800

Mestská časť pre seniorov

poskytuje

– bezplatné poradenstvo – sociálne, mediačné, zdravotné
– finančnú výpomoc (formou platobných poukážok na nákup potravín, oblečenia, drogistického tovaru a liekov)
– príspevky na stravovanie (asi 77 000 € ročne pre asi 500 dôchodcov)

investuje

– do opráv a modernizácie priestorov a MTZ klubov dôchodcov

pomáha

– domáce tiesňové volanie – vlani spustila MČ Petržalka pilotný projekt (nová telefónna asistenčná služba aby pri zhoršení zdravotného stavu mali seniori záruku okamžitej pomoci v prípade potreby)
– Sociálna výdajňa MČ Petržalka vlani ako jediná v BSK zriadila takúto doplnkovú forma pomoci
– Stredisko sociálnych služieb (pomoc v domácnosti u seniorov, invalidných dôchodcov, zabezpečuje dovoz obedov pre dôchodcov do domácnosti prostredníctvom opatrovateliek)
– Zariadeniach opatrovateľskej starostlivosti Vavilovova 18 a ZOS Mlynarovičova 23, kde je 24-hodinová starostlivosť

podporuje

– športové, spoločenské i kultúrne aktivity a súťaže seniorov
– spevácky súbor Melódia
– výlety

zapája

– do spoločensko – kultúrneho diania mestskej časti (Dni Petržalky, Predvianočná Petržalka, Veľká noc atď.)
– dobrovoľníckych aktivít (Čistenie Chorvátskeho ramena, Dni dobrovoľníkov)
– do verejného života a rozhodovaní o ňom (nielen cez Radu seniorov)

Rada seniorov – poradný orgán starostu

Rada „starších“ sa vyjadruje ku koncepčným materiálom predkladaným na rokovania Miestneho zastupiteľstva ako aj k návrhom Všeobecne záväzných nariadení, ktoré majú priamy dopad na dôchodcov zo sociálneho, kultúrneho, zdravotného, spoločenského, či iného hľadiska.

Denné centrá v mestskej časti Bratislava-Petržalka

  1. DC Osuského č. 3
  2. DC Medveďovej č. 21
  3. DC Vyšehradská č. 35
  4. DC Haanova č. 8
  5. DC Strečnianska č. 18

a

  1. DC na Gercenovej ul. č. 8 – sprevádzkovanie v 1. polroku 2012

Tradičné podujatia pre seniorov

– tanečné stretnutia
– jednodňové výlety
– fašiangové posedenie s hudbou a tombolou
– Maškarný ples
– Deň matiek
– Zadunajské stretnutie starostov
– SENIORFEST v rámci októbra Mesiaca úcty k starším
– Vianočná večera pre seniorov
– slávnostné popoludnie pre jubilantov

Uverejnené 28. 3. 2012.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *