Kategórie
Humanizmus

Humanisti na Slovensku

V rámci projektu mladých humanistov som sa pokúsil zmapovať humanistickú scénu na Slovensku.

Humanisti na Slovensku sa dnes nachádzajú v zložitej situácii rovnako ako v minulosti. Je tomu tak preto, lebo je ich málo. Tvrdé jadro humanistov tvoria zvyčajne vedci, odborníci, vysokoškolsky vzdelaní občania, ale nedarí sa osloviť pospolitý ľud. Ten majú zatiaľ pod kontrolou rôzne náboženské konfesie, ku ktorým sa občania zvyčajne hlásia pri sčítaní ľudu, vo vianočnom období a počas veľkonočných sviatkov. Z toho je zrejmé, že väčšinou ide o kresťanské denominácie.

Na prvý pohľad sa zdá, že humanizmus kladie veľké nároky na bežných občanov, preto mnoho ľudí po spoznaní humanizmu radšej ostávajú v osídlách známych cirkví, ktorých je hojne po celom Slovensku. Čiastočne je to dané tým, že na Slovensku ešte nie je vypestovaná tradícia humanizmu, podobne ako sa už dá hovoriť o dlhodobej tradícii u kresťanov. Tá siaha až do obdobia Veľkej Moravy, a súvisí s príchodom Konštantína a Metoda na Slovensko.

Príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu

Po Pribinovi pokračoval v šírení kresťanstva aj Rastislav. Usiloval sa upevniť nezávislosť svojej krajiny spod vplyvu Franskej ríše. Asi roku 861 sa obrátil na pápeža Mikuláša I. so žiadosťou o zriadenie vlastného biskupstva a poskytnutie misionárov ovládajúcich slovienský jazyk. Pápež sa k tomuto kroku neodvážil, keďže si chcel udržať dobré styky s Franskou ríšou. Preto sa Rastislav obrátil na byzantského cisára Michal III. Ten mu vyhovel a na naše územie poslal dvoch solúnskych bratov Konštantína a Metoda. Týchto dvoch bratov určil cisár za vedúcich misie na Veľkej Morave. Konštantín a Metod zostavili slovanské písmo – hlaholiku. Následne na to začali prekladať evanjeliá. Koncom jesene 863 prišli Konštantín a Metod so svojím sprievodom na Veľkú Moravu.

Popredné úlohy tejto misie boli: výchova domácich kňazov, šírenie kresťanstva a bohoslužby v domácom jazyku.

Prevzaté zo stránky Ťaháky-Referáty.

Dokonca priamo v Preambule Ústavy Slovenskej republiky sa spomína cyrilo-metodské duchovného dedičstvo a historický odkaz Veľkej Moravy.

Preambula Ústavy Slovenskej republiky:

My národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie, spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky, v záujme trvalej mierovej spolupráce s ostatnými demokratickými štátmi, usilujúc sa o uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity,
teda my občania Slovenskej republiky uznášame sa prostredníctvom svojich zástupcov na tejto ústave.

Vzápätí, aby nedošlo k nedorozumeniu, už v Prvej hlave, v Prvom oddieli, v Základnom ustanovení, článok 1, sa zdôrazňuje:

Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Neviaže sa na nijakú ideológiu ani náboženstvo.

Humanisti už viackrát upozorňovali štátne orgány, či poslancov Národnej rady SR, že nábožným ľuďom dáva Ústava oveľa väčší priestor v ochrane ako ľuďom bez náboženského vierovyznania. Humanisti sa dožadujú rovnakých práv a povinností, aké majú občania hlásiaci sa k zavedeným náboženským organizáciám na Slovensku. Z toho dôvodu presadzujú sekularizmus.

Veľký slovník cudzích slov vysvetľuje slovo „sekularizmus“ ako „oslobodenie verejného života od náboženských vplyvov (zosvetštenie)“.

Autori: Samo Šaling, Mária Ivanová-Šalingová a Zuzana Maníková. Veľký slovník cudzích slov.Tretie, revidované a doplnené vydanie. Vydavateľstvo SAMO, Bratislava – Prešov, 2003. ISBN 80-89123-02-3. Heslo „sekularizmus“ sa nachádza na strane 1124.

Aj preto o mnohých humanistoch na Slovensku je správnejšie hovoriť ako o svetských humanistoch.

Význam slova „svetský“ vysvetľuje Slovník slovenského jazyka ako:

– patriaci svetu, životu na tomto svete, pozemský
– alebo vzťahujúci sa na necirkevné osoby, veci, javy, nie cirkevný, laický, nenáboženský.

Nakoľko v ostatnom období mierne narastá popularita aj pri význame slova „humanizmus“, tak sa stáva, že k humanizmu sa hlásia aj nábožensky založení občania. Pokiaľ sa na Slovensku rozšíri islam, môžeme „očakávať“ islamských humanistov.

Trend niektorých kresťanov, že sa začínajú hlásiť aj k humanizmu, vypovedá o tom, že humanistom sa podarilo vypracovať ucelený svetonázor, konkurenčný tradičným náboženským pohľadom na život a svet.

Zmätok pri používaní slova „humanizmus“ nastáva tým, že ľudia si často humánnu činnosť zamieňajú s humanistickou činnosťou. Pokiaľ je niekto humánnym človekom, ešte neznamená, že je humanista.

Výkladový slovník slovenského jazyka vysvetľuje slovo „humánny“ ako:

  1. vyplývajúci z ľudskosti, ľudský: humánne skutky, názory, humánne cítenie,
  2. vzťahujúci sa na humanitu, ľudskosť, ľudský: humánne zásady; humánne cítenie,
  3. ľudomilný, dobročinný, humanitný: humánne inštitúcie,
  4. ľudomilný, ľudský, filantropický: humánne snahy, skutky, úsilia,
  5. odborne: týkajúci sa človeka, ľudí: humánna medicína pre liečenie ľudí (na rozdiel od veterinárskej medicíny), humánna ekológia zaoberajúca sa zlaďovaním vzťahu človeka a životného prostredia.

Čiže pod pojmom humanisti si môžeme predstaviť najmä ľudí, ktorí nie sú nábožensky založení. Nie sú nositeľmi náboženskej ideológie, a je úplne jedno, či ide o kresťanskú, moslimskú, či hocijakú inú náboženskú ideológiu. Nakoľko na Slovensku je vžitý výraz pre nábožensky založených ľudí „veriaci“, tak pod výrazom „humanisti“ môžeme chápať „nenábožensky založených ľudí, teda neveriacich“. Teraz sa dostávame k ďalšiemu slovu cudzieho pôvodu, k slovu „ateista“, ktoré v našich končinách je totožné so slovom „neveriaci“. Keď to zhrniem, tak nenábožensky založení ľudia (neveriaci) si na Slovensku hovoria, že sú humanisti. A protagonistom humanizmu na Slovensku ide najmä o to, aby oslovili neveriacich, prípadne ľudí, ktorí nechcú byť veriacimi z rôznych dôvodov. Organizácie, ktoré združujú humanistov, sa tak snažia obhajovať záujmy tých občanov, ktorí sa nechcú organizovať v náboženských organizáciach (pričom môže ísť o ľudí, ktorí o sebe napríklad tvrdia, že veria v bohov) alebo o ľudí, o ktorých sa dá jednoznačne prehlásiť, že z náboženského pohľadu sú ateistami alebo skeptikmi.

Tak ako dlhoročným vývojom sa na Slovensku etablovala kresťanská ideológia v podobe cirkví, tak rovnako sa dnes humanisti združujú v organizáciách s humanistickým zameraním. Humanisti nemajú inú možnosť vyplývajúcu zo zákonov SR ako legálne pôsobiť než v podobe občianskych združení, spolkov, či nadácií. Najznámejšou organizáciou je Spoločnosť Prometheus – združenie svetských humanistov. Združenie vzniklo 9. marca 1990. Avšak v registri združení je uvedený dátum potvrdenia činnosti 20. júl 1999. Adresa: Pod Bánošom 14, 974 11 Banská Bystrica. IČO: 30845751. Ďalším občianskym združením registrovaným od 7. júla 2006 je Národný Inštitút Francois Marie Voltaire. Adresa: Čiernomorská 1, 040 12 Košice-Nad Jazerom. IČO: 45005052. 3. decembra 2008 vzniklo občianske združenie Humanisti Slovenska – spolok racionalistov, skeptikov a svetských humanistov. Adresa: Belinského 9, 851 01 Bratislava-Petržalka. IČO: 42184428. 31. mája 2013 vzniklo občianske združenie ETHOS (Etika, tolerancia, humanizmus, občianstvo, sekularizmus). Adresa: Agátová 7, 052 01 Spišská Nová Ves. IČO: 42323053. Cieľom združenia je budovanie a posilňovanie sekulárnej spoločnosti, ktorá sa neviaže na žiadne náboženstvo ani ideológiu a je založená na svetonázorovej neutralite.

Register občianskych združení poskytuje informácie o Združení občanov Humanizmus a Združení svetoobčanov. Medzičasom došlo k zmene v Združení svetoobčanov. Vo výpise je uvedené: Názov združenia: Združenie na podporu rozvoja vidieckych regiónov (všetky názvy: Združenie svetoobčanov, Združenie na podporu rozvoja vidieckych regiónov) so sídlom v Pezinku. Neskôr: Heďbeneéte 380, 929 01 Kútniky.

Z Registra občianskych združení sa ďalej dozvieme, že na Slovensku je občianske združenie s názvom Spoločnosť rómskych humanistov Slovenska, ktoré vzniklo 3. novembra 2000, so sídlom na Dobrovičovej ulici č. 13 v Bratislave. Slovenská pošta toto občianske združenie na uvedenej adrese nepozná, a ich webovú stránku sa mi zatiaľ nepodarilo zistiť.

Zo stránky o meste Nitra som zistil, že poradcom Spoločnosti rómskych humanistov Slovenska je Karol Seman, ktorý je zakladateľom katedry rómskej kultúry na Pedagogickej fakulte Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied publikoval v odbornom časopise SOCIOLÓGIA – Slovak Sociological Review č. 1/1996 jeho štúdiu pod názvom Slovenskí Rómovia optikou výskumu (anglicky: Slovak Romanies through the Optic of Research).

Cez internet sa môžete zoznámiť aj s Bratislavským inštitútom humanizmu, ktorý bol založený v januári 2006, so sídlom na Grösslingovej ulici č. 53 v Bratislave. Nepodarilo sa mi zistiť bližšie informácie o ich registrácii.

Rovnako ako v prípade slobodomurárskej lóže, ktorí majú výstižný názov: HUMANIZMUS.

Na Slovensku je špecializované kníhkupectvo pre humanistov.

Takže na Slovensku sú humanisti. Ich konkrétne záujmy sú rôzne, a niekedy až priveľmi odlišné.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *