Kategórie
Etika humanizmu

Neskutočné skutočnosťou?

RNDr. PaedDr. Mgr. Ivan Olejár
Bardejov
Čerpané z:
Učiteľské noviny roč. 54, 2004, č. 41, s. 4

(Ohlas na článok Nealternatívna alternatíva)

Ako učiteľ s 25-ročnou praxou a zároveň kvalifikovaný, odborne a pedagogicky spôsobilý vyučujúci etickej výchovy, si dovoľujem reagovať na článok s názvom Nealternatívna alternatíva doc. PhDr. M. Beňa, CSc., ktorý bol uverejnený v UN č. 32 zo dňa 23. 9. 2004. Hoci podľa autora musel svoj príspevok redukovať, aj tak sa mu však veľkoryso dostalo celej novinovej strany.

V úvode článku autor veľmi „šikovne“ vkladá do úst ministra školstva slová, ktoré vôbec nemusel povedať a z nevypovedaných slov potom robí jeden z ťažiskových predpokladov svojej koncepcie. Snaží sa rozdeliť učiteľov etickej výchovy minimálne na povolaných a ešte povolanejších. Je to neetické a obávam sa, že aj diskriminačné. Citujem vyfabrikovaný predpoklad autora: Predpokladáme, že pod pojmom ,neveriaci‘ mal pán minister na mysli nábožensky neveriacich občanov, ktorí sa v našom kultúrnom prostredí označujú pojmom ,humanisti‘ ako opozitum pojmu teisti. Rodičia humanisti nie že si môžu pre svoje deti vybrať etickú výchovu, ale podľa príslušného pokynu si ju vybrať musia, sú k tomu ministrovým pokynom donucovaní.

Toľko citát. Hrubo urážajúci nás, ktorí nemusíme byť, ani sme nikdy neboli (aspoň ja nie) členmi a vazalmi politických strán, no na druhej strane sa cítime byť občanmi rovnocennými každému obyvateľovi Slovenska bez akéhokoľvek rozdielu a príslušnosti. Sám si už roky ctím kresťanských humanistov už od čias cirkevných otcov, cez stredovekých, napr. zaalpských humanistov 15. storočia, cez význačného kresťanského humanistu sv. T. Morusa, či A. Schweitzera, až po tých súčasných – žijúcich a tvoriacich v prospech ľudstva i na slávu Božiu. Ja sám sa otvorene hlásim ku kresťanskému humanizmu a mám vážne výhrady napríklad k humanizmu socialistickému, ktorého teoretický základ tvorí marxisticko-leninská filozofia a teória vedeckého komunizmu. Autor totiž vôbec nešpecifikuje humanizmus, ktorý v príspevku prezentuje, avšak z rozsiahleho článku to možno pomerne dobre vyšpecifikovať. Rozhodne nie je prívržencom či sympatizantom kresťanského, scholastického, zaalpského, či neotomistického humanizmu, inklinuje skôr k socialistickému humanizmu, pretože ďalej v článku tvrdí, citujem:

Humanisti neveria:
— v boha alebo bohov;
— v posmrtný život;
— že je nejaká nadprirodzená sila, ktorá nás usmerňuje, alebo nám pomáha;
— že sa ľudia rodia ako „hriešnici“;
— že ženy sú podradnejšie než muži;
— že veci týkajúce sa pohlavnosti sú niečo mimoriadne.

Preto mám právo na legitímnu otázku pre autora článku: Akí humanisti? Rozhodne nie vyššie štyri kategórie humanistov, ktorí odjakživa existovali a tvorili aj v našom kultúrnom prostredí a významne formovali slovenský národ. Autor si šikovne a bez hanby privlastnil pojem humanizmus, ktorý sa vždy vzťahoval, vzťahuje a bude vzťahovať aj na ľudí veriacich v Boha i posmrtný život. Autorom prezentované kritériá sa vzťahujú podľa každej serióznej filozofickej príručky v prvom rade na ateistov, čiastočne aj agnostikov. Opozitom pojmu teista bol vo filozofii či teológii vždy ateista. Autorových šesť argumentov neviery je dômyselne zostavených tak, aby boli čo najúčinnejšie zamerané práve voči kresťanstvu, ktoré práve v kultúrnom prostredí západnej Európy, do ktorej sa usilujeme prinavrátiť, zohralo, zohráva a uisťujem autora, že bude i naďalej zohrávať dôstojnú a významnú úlohu. Aj pri formovaní človeka v rozličných výchovných i vzdelávacích inštitúciách, včítane škôl. Ak by ste, pán autor, vo vašom článku nahradili drvivú väčšinu použitých slov humanizmus, humanistický, termínmi ateizmus, ateistický, tak ho plne rešpektujem a mlčím. Príspevok zverejnený v tejto podobe ma však ako kresťansky veriaceho človeka – humanistu – hlboko pokoruje, uráža a miestami až diskriminuje. Za všetky diskriminačné tendencie, ktoré sú uvedené vo vašom článku, aspoň jeden presvedčivý príklad diskriminácie. V bode 19 tvrdíte, citujem: Humanisti (podotýkam, že je to vami účelovo vyfabrikovaný pojem) nemôžu súhlasiť s tým, aby humanistickú etickú výchovu vyučovali učitelia s kanonickou misiou a aby teologické fakulty pripravovali učiteľov humanistickej etickej výchovy, hoci táto skutočnosť vyplýva z povahy súčasného obsahu etickej výchovy… V existujúcej situácii sa môžu humanisti spoliehať len na súdnosť, zdravý rozum a zodpovednosť riaditeľov škôl, ktorí v rámci svojich kompetencií nebudú zverovať vyučovanie etickej výchovy učiteľom náboženstva poverených kanonickou misiou.

Autor jednoznačne popiera ich pedagogickú a odbornú spôsobilosť odobrenú vysokoškolským diplomom napr. UK v Bratislave (môj prípad), spochybňuje štátne skúšky, rigorózne skúšky i celú súčasnú platnú legislatívu. Chcel by spochybniť a následne odobrať nám — praktickým učiteľom etickej výchovy — zákonnú licenciu pre kvalifikované vyučovanie predmetu etická výchova a zúžiť nám našu aprobáciu väčšinou iba na jeden odbor, čím sa staneme na trhu práce ešte menej potrebnými ako doposiaľ. Prezentovaná tendencia autora článku má pramálo spoločné tak s reálne žitou kolegialitou, ako aj humanizmom, za ktorého presvedčeného nositeľa a obhajcu sa štylizuje a pokladá. Až priveľmi to pripomína minulé časy personálnych čistiek, keď nábožensky zmýšľajúci učitelia boli perzekvovaní príslušníkmi totalitnej a vládnucej štátostrany.

Môj názor na prezentovanú problematiku vyučovania náboženskej výchovy a etickej výchovy je trochu kacírsky a do istej miery korešponduje s časťou názorov autora. Myslím si, že dnes už dozrela doba na to, aby sa etická výchova vyprofilovala ako samostatný predmet, podobne ako napr. občianska či technická výchova v rozsahu aspoň jednej vyučovacej hodiny týždenne, na úkor, podľa mňa už dnes neúnosne vysokej časovej dotácie vyučovania materinského jazyka, či matematiky. Stačila by redukcia týždennej dotácie jedného z uvedených predmetov o jednu vyučovaciu hodinu týždenne. Prihováral by som sa za materinský jazyk, pretože v rámci vyučovania etickej výchovy si žiaci cez zážitkové vyučovanie veľmi významne rozvíjajú svoje vyjadrovacie prostriedky, osvojujú si základy komunikácie, dramatizácie atď. Takže dva povinné vyučovacie predmety po novom. Bohužiaľ, opäť alternatívne. Jednotlivé druhy náboženskej výchovy v alternatíve s mravoukou, resp. morálkou. A jednotlivé druhy etickej výchovy rozdelené prinajmenšom na náboženskú etiku, kresťanskú etiku a prirodzenú, či profánnu etiku ako rozličné nosné prúdy tej istej humanistickej etickej výchovy. Vytvorili by sa oveľa dôstojnejšie podmienky na realizáciu odbornej a pedagogickej spôsobilosti čo najväčšej časti praktických pedagógov tzv. malého školstva. Predovšetkým by sa však rozšíril a posilnil priestor na formovanie osobnostných kvalít našich žiakov prostredníctvom netradičných foriem, metód a prostriedkov s prvkami otvorenej školy v rámci procesu reálnej humanizácie tejto inštitúcie, po ktorej už roky voláme.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *